نسيم نت

نسيم نت

اين مواد به صورت تركيبات شيميايي، عناصر شيميايي، يون يا آلياژ هستند

۶۹ بازديد

همچنين، نتايج به دست آمده در پژوهش حاضر به طور كلي (چه از لحاظ داشتن تأثير معنادار و چه از لحاظ جهت تأثير) تا حد زيادي با نتايج به دست آمده توسط كماتس (2008) و مديشنز و همكاران (2010) مخالف است. 1992)، نشان مي­دهد كه تمامي متغيرهاي پژوهش تمامي نامانا هستند ولي با يك بار تفاضل­گيري مانا خواهند شد. در كشور به ترتيب عبارتند از: كسب لذت، كنجكاوي، تفريح، رفع مشكلات روحي، در دسترس بودن، فشار دوستان (دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر). شايان ذكر است كه در ميان 20 كشور توليدكنندة فولاد، فقط امريكا، روسيه، مكزيك، آفريقاي جنوبي و ايراناند كه داراي سه عنصر اصلي توليد فولاد يعني سنگ آهن، انرژي و آبهاي آزادند. مشاهده مي­گردد كه از منظر برنامه ششم توسعه كشور نيز، صنايع معدني در فهرست اولويتها قرار دارند. تركيه يكي از كشورهاي مهم منطقه از منظر عملكرد بخش صنعت است. نتايج مقاله حاكي است كه سهم سرمايه فيزيكي، نيروي كار، فناوري اطلاعات و ارتباطات از رشد ارزشافزوده بخش صنعت به ترتيب 36/0، 34/0، 3/0 و 27/0 است. حداقلسازي پسماند نتايج زير را به دنبال خواهد داشت: - كاهش هزينههاي عمليات، مديريت پسماند و افزايش درآمد؛ - كاهش احتمال شكايات؛ - اجراي دقيقتر قوانين زيستمحيطي؛ - بهبود وجهه و روابط شركت.

اين مقاله روشهاي حداقلسازي پسماند، در عمليات توليد و تعميرات در چاههاي نفت و گاز را بررسي ميكند. ميزان مصرف كك و ميزان هواي دم، وروديهاي كوره بلند هستند كه تابع ساير ورودي­ها مانند ميزان مصرف پودر زغال، گاز طبيعي ، مازوت، آگلومره، سنگ ­آهن درشتدانه، آهن ­اسفنجي، قراضه، دماي هواي دم و اكسيژن هستند و با توابع و زير نمايش داده مي­شود. اسدي، كلانتري و همكاران (1388) در مقاله­اي با عنوان تحليل اثرات اقتصادي احداث حوضچه­هاي پرورش ماهي شهرستان اردل در استان چهارمحال بختياري، نشان دادند كه گسترش صادرات و افزايش درآمد پرورش دهندگان از مهم­ترين اثرات اقتصادي احداث حوضچه­هاي پرورش ماهي به شمار مي­روند. پاسخ به سؤال دوم: پس از استخراج عامل­ها با كمك تحليل عاملي اكتشافي در مرحله دوم به وسيله رگرسيون خطي ساده به روش گام به گام به بررسي ميزان تأثيرگذاري متغيرهاي مستقل (عوامل استخراج شده) بر ابعاد اقتصادي و اجتماعي كيفيت زندگي كاركنان روستايي كارگاههاي پرورش ماهي (متغير وابسته) به اين صورت پرداخته شد: عوامل هفتگانه بر اساس بيشترين قدرتي كه در تبيين متغير وابسته داشتند وارد معادله رگرسيوني شدند تا اينكه از بين عوامل مذكور پنج عامل «سرزندگي و بهزيستي ذهني»، «روابط و همبستگي اجتماعي»، «بهبود تغذيه و امنيت اجتماعي»، «سرمايه­گذاري و صادرات» و «اشتغال و درآمد» قابليت تحليل تأييدي موضوع مورد مطالعه را دارا شدند.

سيمپون و سامون (7) چهار استراتژي براي مديريت زنجيره تامين سبز پيشنهاد كرده اند كه با توجه به درجه تعهد منابع و پيچيدگي به اين صورت مي باشد: 1) استراتژي ريسك محور 2) استراتژي كارآيي محور 3) استراتژي نوآوري محور 4) استراتژي حلقه بسته. حلالهايي مانند زايلين و تولوئن كه پسماندهاي خطرناك توليد ميكنند، معمولاً براي تميزكردن رسوبات مواد آلي مانند پارافين، در حفره چاه و سازندهاي توليدي كاربرد دارند. شركتهاي خدماتي حلالهاي غيرسمياي ارائه دادهاند كه ميتوانند جايگزينهاي مناسبي براي زايلين و تولوئن باشند. قبل از خريد حلالهاي آروماتيكي مانند زايلين و تولوئن، بايد دربارۀ مواد غيرمضرّ جايگزين تحقيق شود. نمايندگي ها مرجع معتبري براي خريد مي باشند. خريد حلال ها و مواد شيميايي صنعتي و يا اطلاع از قيمت حلال ها و مواد شيميايي صنعتي با ما تماس بگيريد. با چنين جايگزيني، ميتوان پسماندي خطرناك را حذف كرد. برخي از مثالهاي جايگزيني را ميتوان به شرح ذيل بيان كرد: • حلالهاي آلي حلالهاي آلي مانند تريكلرواتيلن و تتراكلريدكربن معمولاً در تميزكردن تجهيزات و ابزارآلات استفاده ميشوند. صدراعظم دانشگاه علوم پزشكي دزفول گفت: در ژوئيه ۲۰۱۷ در ايران حداقل ۴۷۵ نفر، از جمله ۹ تن از آتش نشانان پس از نشت گاز كلر در استان جنوب غربي ايران خوزستان رنج ميبرند.

اين مواد به صورت تركيبات شيميايي، عناصر شيميايي، يون يا آلياژ هستند و در چهر حالت جامد، مايع، گاز و پلاسما وجود دارند. در انتخاب روش حداقلسازي پسماند، همۀ هزينههاي مشمول مديريت پسماند و هزينۀ دفع پسماندها بايد در نظر گرفته شوند. 1- كاهش منبع پسماند بهترين زمان براي حداقلسازي پسماندها در عملياتهاي توليد و تعميرات، مرحلۀ برنامهريزي است. 1-1- برنامهريزي • طراحي و ساخت سايت عملياتي يكي از فرصتهاي مناسب براي حداقلسازي پسماند، در مرحلۀ طراحي و ساخت سايت توليد و مسيرهاي تخليه است. تدابير اعمالشده در مرحلۀ برنامهريزي ميتواند اثر مهمي بر اجراي مديريت پسماند داشته باشد. استفاده از رنگهاي بر پايۀ آب لزوم استفاده از تينرهاي آلي مانند تولوئن را نيز حذف ميكند. رنگهاي روشن و زيبا كه هنگام انفجار آتش بازي مي بيند به دليل وجود فلزات (معمولاً قليايي يا قليايي) موجود در تركيبات معدني است. شهر سانتياگو به دليل وجود صنايع آلاينده دچار مشكلات محيط زيستي گرديده است.

مشاهده انواع مواد شيميايي: https://irchem.ir/industrial/

اين مواد به صورت تركيبات شيميايي، عناصر شيميايي، يون يا آلياژ هستند

۵۰ بازديد

همچنين، نتايج به دست آمده در پژوهش حاضر به طور كلي (چه از لحاظ داشتن تأثير معنادار و چه از لحاظ جهت تأثير) تا حد زيادي با نتايج به دست آمده توسط كماتس (2008) و مديشنز و همكاران (2010) مخالف است. 1992)، نشان مي­دهد كه تمامي متغيرهاي پژوهش تمامي نامانا هستند ولي با يك بار تفاضل­گيري مانا خواهند شد. در كشور به ترتيب عبارتند از: كسب لذت، كنجكاوي، تفريح، رفع مشكلات روحي، در دسترس بودن، فشار دوستان (دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر). شايان ذكر است كه در ميان 20 كشور توليدكنندة فولاد، فقط امريكا، روسيه، مكزيك، آفريقاي جنوبي و ايراناند كه داراي سه عنصر اصلي توليد فولاد يعني سنگ آهن، انرژي و آبهاي آزادند. مشاهده مي­گردد كه از منظر برنامه ششم توسعه كشور نيز، صنايع معدني در فهرست اولويتها قرار دارند. تركيه يكي از كشورهاي مهم منطقه از منظر عملكرد بخش صنعت است. نتايج مقاله حاكي است كه سهم سرمايه فيزيكي، نيروي كار، فناوري اطلاعات و ارتباطات از رشد ارزشافزوده بخش صنعت به ترتيب 36/0، 34/0، 3/0 و 27/0 است. حداقلسازي پسماند نتايج زير را به دنبال خواهد داشت: - كاهش هزينههاي عمليات، مديريت پسماند و افزايش درآمد؛ - كاهش احتمال شكايات؛ - اجراي دقيقتر قوانين زيستمحيطي؛ - بهبود وجهه و روابط شركت.

اين مقاله روشهاي حداقلسازي پسماند، در عمليات توليد و تعميرات در چاههاي نفت و گاز را بررسي ميكند. ميزان مصرف كك و ميزان هواي دم، وروديهاي كوره بلند هستند كه تابع ساير ورودي­ها مانند ميزان مصرف پودر زغال، گاز طبيعي ، مازوت، آگلومره، سنگ ­آهن درشتدانه، آهن ­اسفنجي، قراضه، دماي هواي دم و اكسيژن هستند و با توابع و زير نمايش داده مي­شود. اسدي، كلانتري و همكاران (1388) در مقاله­اي با عنوان تحليل اثرات اقتصادي احداث حوضچه­هاي پرورش ماهي شهرستان اردل در استان چهارمحال بختياري، نشان دادند كه گسترش صادرات و افزايش درآمد پرورش دهندگان از مهم­ترين اثرات اقتصادي احداث حوضچه­هاي پرورش ماهي به شمار مي­روند. پاسخ به سؤال دوم: پس از استخراج عامل­ها با كمك تحليل عاملي اكتشافي در مرحله دوم به وسيله رگرسيون خطي ساده به روش گام به گام به بررسي ميزان تأثيرگذاري متغيرهاي مستقل (عوامل استخراج شده) بر ابعاد اقتصادي و اجتماعي كيفيت زندگي كاركنان روستايي كارگاههاي پرورش ماهي (متغير وابسته) به اين صورت پرداخته شد: عوامل هفتگانه بر اساس بيشترين قدرتي كه در تبيين متغير وابسته داشتند وارد معادله رگرسيوني شدند تا اينكه از بين عوامل مذكور پنج عامل «سرزندگي و بهزيستي ذهني»، «روابط و همبستگي اجتماعي»، «بهبود تغذيه و امنيت اجتماعي»، «سرمايه­گذاري و صادرات» و «اشتغال و درآمد» قابليت تحليل تأييدي موضوع مورد مطالعه را دارا شدند.

سيمپون و سامون (7) چهار استراتژي براي مديريت زنجيره تامين سبز پيشنهاد كرده اند كه با توجه به درجه تعهد منابع و پيچيدگي به اين صورت مي باشد: 1) استراتژي ريسك محور 2) استراتژي كارآيي محور 3) استراتژي نوآوري محور 4) استراتژي حلقه بسته. حلالهايي مانند زايلين و تولوئن كه پسماندهاي خطرناك توليد ميكنند، معمولاً براي تميزكردن رسوبات مواد آلي مانند پارافين، در حفره چاه و سازندهاي توليدي كاربرد دارند. شركتهاي خدماتي حلالهاي غيرسمياي ارائه دادهاند كه ميتوانند جايگزينهاي مناسبي براي زايلين و تولوئن باشند. قبل از خريد حلالهاي آروماتيكي مانند زايلين و تولوئن، بايد دربارۀ مواد غيرمضرّ جايگزين تحقيق شود. نمايندگي ها مرجع معتبري براي خريد مي باشند. خريد حلال ها و مواد شيميايي صنعتي و يا اطلاع از قيمت حلال ها و مواد شيميايي صنعتي با ما تماس بگيريد. با چنين جايگزيني، ميتوان پسماندي خطرناك را حذف كرد. برخي از مثالهاي جايگزيني را ميتوان به شرح ذيل بيان كرد: • حلالهاي آلي حلالهاي آلي مانند تريكلرواتيلن و تتراكلريدكربن معمولاً در تميزكردن تجهيزات و ابزارآلات استفاده ميشوند. صدراعظم دانشگاه علوم پزشكي دزفول گفت: در ژوئيه ۲۰۱۷ در ايران حداقل ۴۷۵ نفر، از جمله ۹ تن از آتش نشانان پس از نشت گاز كلر در استان جنوب غربي ايران خوزستان رنج ميبرند.

اين مواد به صورت تركيبات شيميايي، عناصر شيميايي، يون يا آلياژ هستند و در چهر حالت جامد، مايع، گاز و پلاسما وجود دارند. در انتخاب روش حداقلسازي پسماند، همۀ هزينههاي مشمول مديريت پسماند و هزينۀ دفع پسماندها بايد در نظر گرفته شوند. 1- كاهش منبع پسماند بهترين زمان براي حداقلسازي پسماندها در عملياتهاي توليد و تعميرات، مرحلۀ برنامهريزي است. 1-1- برنامهريزي • طراحي و ساخت سايت عملياتي يكي از فرصتهاي مناسب براي حداقلسازي پسماند، در مرحلۀ طراحي و ساخت سايت توليد و مسيرهاي تخليه است. تدابير اعمالشده در مرحلۀ برنامهريزي ميتواند اثر مهمي بر اجراي مديريت پسماند داشته باشد. استفاده از رنگهاي بر پايۀ آب لزوم استفاده از تينرهاي آلي مانند تولوئن را نيز حذف ميكند. رنگهاي روشن و زيبا كه هنگام انفجار آتش بازي مي بيند به دليل وجود فلزات (معمولاً قليايي يا قليايي) موجود در تركيبات معدني است. شهر سانتياگو به دليل وجود صنايع آلاينده دچار مشكلات محيط زيستي گرديده است.

مشاهده انواع مواد شيميايي: https://irchem.ir/industrial/

عرضه يك ون و كاروان پيشرفته توسط شركت بنز

۴۸ بازديد

ون و كاروان مسافرتي جديد و با امكانات پيشرفته خود را معرفي كرد. كمپرسورهاي مرسدس بنز Sprinter جديد نيستند. ما ده‌ها مورد از آن‌ها را با مشخصات مختلف ديده‌ايم، اما هرگز امكانات خاصي كه در اين مدل كمپرسور به كار رفته‌ است را نديده‌ايم. حال يك سوال پيش مي‌آيد و آن اين است كه چه چيزي خودرو Sprinter را بسيار خاص كرده است؟ حتي در يك نگاه كردن نيز متوجه تفاوت‌هاي آن با ساير محصولات مشابه مي‌شويم. اين وسيله كاملا منطبق با نيازهاي مصرف‌كننده است. طراحي و رنگ آن در طرفين خودرو بسيار زيبا به نظر مي‌رسد. در اين خودرو مجموعه‌اي از چرخ‌هاي بزرگ و پهن استفاده شده است.

در ون Camper  سيستم تهويه هوا، ناوبري ماهواره‌اي، شيشه‌هاي برقي، كروز كنترل، اتصال بلوتوث و موارد ديگر وجود دارد. از ويژگي‌هاي خاص اين ون مي‌توان به استفاده به عنوان پناهگاه اشاره كرد چرا كه اين ون داراي يك سقف آلكانتارا، ديوارهاي عايق بندي شده، صندلي‌هاي چرمي و ساير موارد مورد نياز در يك كابين است كه مي‌تواند به راحتي دو نفر را در خود جاي دهد. فضاي نشيمن آن داراي آشپزخانه با سينك ظرفشويي، يخچال كمپرسور ۸۰ ليتري و بسياري از محفظه‌هاي نگهداري است. همچنين يك حمام خوب با سيستم آب گرم با يك صفحه كنترل ديجيتال وجود دارد. يك تلويزيون LCD با دستگاه پخش DVD و تهويه سقفي، نور LED و بسياري از موارد كاربردي ديگر در آن وجود دارد.

اطلاعات جديدي از گوشي Samsung Galaxy A82 منتشر شد

۴۳ بازديد

با اين حال سامسونگ قصد دارد سري A را ادامه بدهد. شايعات حاكي از آن است كه سامسونگ در حال كار بر روي Galaxy A82 است كه احتمالا با نام مدل SM-A826B عرضه مي‌شود اما اين مورد هنوز قطعي نيست. متاسفانه هيچ خبر معتبري وجود ندارد كه اين گوشي از يك دوربين مانند A80 بهره ببرد. تاكنون فقط مي‌دانيم كه اين گوشي داراي فناوري 5G خواهد بود كه موضوع تعجب آوري هم نيست.

انتشار اطلاعات جديدي از گوشي Samsung Galaxy A82

انتشار اطلاعات جديدي از گوشي Samsung Galaxy A82

در حال حاضر اين نوع طراحي فقط در Zenfones ايسوس در دسترس است. تا زماني كه دوربين‌هاي زير صفحه نمايشگر گسترش داده نشوند، يكي از معدود گزينه‌هاي مناسب براي صفحه نمايش است. استفاده از دوربين اصلي براي عكس‌هاي سلفي نيز باعث ايجاد عكس‌هاي با كيفيت عالي مي‌شود. فرد استفاده كننده با اين طراحي از يك لنز فوق العاده با زاويه ديد گسترده و يك فلش LED بهره مي‌برد.

گوشي جديد سامسونگ با دوربين منحصر به فرد

گوشي جديد سامسونگ با دوربين منحصر به فرد

با اين اوصاف ممكن است يك Galaxy Note20 Lite ايده بدي نباشد. بنابراين اگر تاريخ تكرار شود ممكن است طرفداران نوت از اين گوشي استقبال كنند. گوشي سامسونگ Galaxy A82 هنوز در مراحل اوليه توسعه است، بنابراين مدتي طول مي‌كشد تا به بازار عرضه شود. امروزه طراحي‌هاي گوشي‌هاي هوشمند براي مدتي طولاني پنهان نمي‌ماند.

آشنايي با معتبرترين فروشگاههاي اينترنتي لوازم هنري

۶۱ بازديد

نقش اينترنت در عصر امروز بسيار پر رنگ و تاثيرگذار است. از آنجايي كه همه ما امروزه به طور مستقيم و غير مستقيم با دنياي اطراف در ارتباط هستيم، از اين رو نقش اينترنت و ارتباط از راه دور مي تواند خيلي مهم و تاثيرگذار باشد. دنياي امروز پر است از بي نهايت استعدادهايي كه با استفاده از اينترنت شكوفا مي شوند و برنامه هايي كه زندگي را براي ما آسان تر مي كنند. يكي از مزيت هاي آن خريد از فروشگاههاي اينترنتي است.

در اين مقاله قصد داريم  ليستي از معتبرترين فروشگاههاي اينترنتي لوازم هنري ايران عزيزمان را به شما دوستان معرفي نماييم.

فروشگاه اينترنتي پرنون

فروشگاه اينرنتي پرنون با هدف معرفي و ترويج هنر و صنايع دستي ايران زمين شروع به كار كرده است و در نظر دارد با همكاري اساتيد و هنرمندان اين رشته بهترين و با كيفيت ترين هنر و صنايع دستي را از نقاط مختلف ميهن عزيزمان در اختيار شما مشتريان عزيز قرار دهد و همچنين با توليد محتوا در زمينه هنر و صنايع دستي ايران و جهان اطلاعات مفيدي در اختيار كاربران قرار دهد، با اين اميد كه اين هنرها را همه به خوبي بشناسند و اهميت و ارزش آن‌ها را درك كنند، بديهي است در صورت اطلاع رساني خوب و با كيفيت باعث خواهد شد تا اين هنرها و صنايع ستي اصيل ايران زمين فراموش نشوند و همچنين باعث انگيزه و رونق براي هنرمندان آن‌ها باشد و يه اين سبب راه خود را در گسترش و ارائه اين هنرها ادامه دهند.

تلاش پرنون اين است كه فروش اينترنتي اين دسته از محصولات هنري زيبا با قرار گرفتن در قيمتي مناسب نه تنها براي دكوراسيوني زيباتر در خانه و محل كار بلكه براي استفاده هاي روزمره خانواده‌هاي ايراني استفاده شود و خريد اينترنتي اين محصولات خاص براي افراد معني‌ متفاوتي به خود بگيرد.

فروشگاه پرنون همواره به اين چند نكته توجه خاص دارد و همواره تلاش مي نمايد به آنها عمل كند:  ارائه محصولات با كيفيت، پشتيباني مشتريان در كوتاهترين زمان و ارسال محصول در سريعترين زمان

فروشگاه لوازم هنري لوكس آرا 

 

فروشگاه هنري لوكس آرا افتخار دارد كه به عنوان بزرگترين توليد كننده و عرضه كننده مواد اوليه و ملزومات هنري در خدمت جامعه هنر و صنايع دستي كشور باشد.

هدف اصلي مجموعه ي لوكس آرا، حمايت از هنر و صنايع دستي نفيس ساخته شده با دستان هنرمندان ايراني است. لوكس آرا در اين راستاي تلاش هاي بسياري را به كار بسته است تا از هنر دست ايرانيان عزيز حمايت كرده باشد. بدين منظور جهت معرفي كالاهاي ساخته شده توسط هنرمندان صنايع دستي سنتي و مدرن، انواع محصولات مرتبط در اين زمينه را عرصه ي فروش نهاده است. اين گونه هنرمند و هنر ايراني را به همه ي دنيا معرفي كرده و در بازار صنايع دستي ايران، جاي خود را باز كرده است. وجود بسياري از انواع كالاهاي فيك در بازار، سبب شده تا گروه لوكس آرا، ترتيبي قائل گردد تا بتواند كالاي اصل را از نوع تقلبي آن در زمينه هنر، تشخيص دهند.

ارائه ي كالاهاي اصل با كيفيت عالي، قيمت مناسب و ضمانت كالا  از ويژگي هاي اصلي مجموعه ي لوكس آرا محسوب مي شود. در راستاي تحقق راستين اين اهداف، وجود صنايع دستي سنتي و مدرن بسيار در اين مجموعه و فروش آنلاين آنها با نازلترين قيمت ها، گواهي بر اين مطلب مي باشد.

بي شك دغدغه همه هنرمندان عزيز،  جذب مشتري براي كار دست خود مي باشد،  به همين دليل مجموعه ي لوكس آرا به دنبال فرهنگ سازي اين امر مي باشد. اينكه ارزش دادن به هنر ايراني سبب افزايش ارزش به ريشه هاي تمدن ايران عزيزمان خواهد شد. از طرفي با وجود با ارزش دانستن هنر دست ايراني، بستري براي ايجاد اشتغال براي همه ي افراد تشكيل خواهد شد. با اين كارآفريني ها و معرفي صنايع دستي ايران عزيزمان به همه ي جهان، لوكس آرا به هدف والاي خود خواهد رسيد. در اين راستا از انواع روش هاي فروش و بازاريابي استفاده كرده است. با مطالعه و دنبال كردن وبلاگ و محصولات موجود در لوكس آرا نيز از موضوعات معرفي صنايع دستي ايران زمين، آگاه خواهيد شد.

فروشگاه اينترنتي ظريفا

قدمت ايران و هنر ايرانيان آن قدر سابقه ، تنوع و جذابيت دارد كه ساخته هاي دست آن ها نه فقط زينت بخش خانه هاي ايراني است كه در خانه هاي بسياري از صاحبان ذوق در سراسر دنيا نيز وجود دارد. اما امروزه در ميان يك زندگي ماشيني و پر از هياهوي صنعت و مدرنيته نگاه كردن به يك اثر هنري در ميان لوازم خانه مي تواند روح مخاطب را از تمامي دغدغه هاي روزمره دور كرده و خيال او را تا اوج طبيعت پرواز بدهد و آرامشي درونش ايجاد نمايد حتي براي لحظه اي كوتاه.

گروه ظريفا با بهره گيري از دانش و ابزار روزآمد و  با هدف دسترس پذيرتر نمودن محصولات اصيل صنايع دستي براي مصرف كنندگان نهايي آغاز به فعاليت كرده است. اين گروه با توجه به سه ركن هنر، تجارت و فناوري سعي كرده است محصولاتي با كيفيت مناسب و اصيل را به مخاطبان خود معرفي و مقايسه ، انتخاب و خريد را براي آنها آسان نمايد.

ظريفا  بستري براي ايده پردازي، توليد، خريد و فروش محصولاتي منحصر به فرد و خاص مي باشد و به دنبال خلق دنيايي است كه برتحقق سه اصل جويايي، زيبايي و آگاهي استوار است و مي كوشد تا رويكرد و ارتباطي متفاوت را ميان هنر و بازار ايجاد كند

ظريفا در كنار حفظ اصالت هنري محصولات صنايع دستي به كاربرد آن ها در زندگي روزمره نيز توجه زيادي مي كند و همواره در تلاش بوده علاوه بر معرفي جنبه هنري و استفاده هاي تزييني به كاربردي كردن اين محصولات در ميان ساير ابزارهاي خانگي نيز بپردازد.

فروشگاه اينترنتي فاديا

فروشگاه فاديا در زمينه عرضه لوازم هنري، خياطي و خرازي، لوازم و وسايل تزئيني، سي دي هاي آموزشي انواع هنرهاي دستي، بدليجات و ... فعاليت مي نمايد. اين مجموعه با تلاش صادقانه و خلاقيت موفق شده است، ضمن حركت به سوي پيشرفت و توسعه، رضايت مشتريان خود را به بهترين شكل جلب نمايد.

بهينه سازي و بهره وري از جمله موارد مهمي هستند كه مديران فاديا را بر آن داشته، تا با برخورداري از پرسنل مجرب در بخش هاي مختلف و بهره گيري از دانش و تكنولوژي روز و همچنين شناخت صحيح از نيازمندي هاي واحد هاي مختلف، رشد قابل توجهي داشته باشد و به راحتي تمامي لوازم مورد نياز اين صنف را در كمترين زمان ممكن، دراختيار مشتريان عزيز خود در سراسر كشور قرار بدهد.

اين فروشگاه با توجه به نكات ذكر شده و فراهم نمودن شرايط آسان در خريد و كسب رضايت مشتريان عزيز، طراحي و ايجاد شده است. فاديا همواره تلاش نموده بروز ترين فروشگاه توزيع كننده لوازم هنري و تزئيني در استان و كشور باشد.

فروشگاه اينترنتي عتيق

فروشگاه عتيق يكي از بهترين و معتبرترين مراكز فروش رنگ هاي هنري مي باشد. فروشگاه اينترنتي عتيق در راستاي حمايت از هنرمندان عزيز كشورمان آغاز به كار نموده و زمينه ارتباط مستقيم و بدون واسطه هنرمندان با مشتريان فراهم شده است. فروش لوازم هنري و پتينه رنگ هاي صدفي، رنگ هاي متاليك، خمير هاي پتينه، خمير هاي برجسته كاري، رنگ هاي افكت، رنگ آكريليك هنري، رنگ روغني هنري، رنگ هاي پارچه، رنگ هاي ويتراي رنگ شيشه، ظروف خام شيشه اي، ظروف خام چوبي، ظروف خام سفالي، ظروف خام سراميكي در فروشگاه اينترنتي عتيق براي شما عزيزان هنرمند فراهم مي باشد.

اين فروشگاه فعاليت خود را به صورت متمركز و تخصصي در زمينه گردآوري، طراحي و توليد محصولات هنري و باكيفيت آغاز نمود تا بستري امن را براي تامين، توليد، خريد و فروش اينترنتي اين گروه از محصولات كه مخاطبان ويژه خود را دارند ايجاد كنند.

خواص شگفت‌انگيز چاي زنجبيل كه از آن‌ها بي‌خبر هستيد

۵۹ بازديد

زنجبيل مزاج گرم و خشك دارد و چاي ساخته شده از آن داراي سطوح بالايي از ويتامين C، اسيد‌هاي آمينه و عناصر كمياب مختلف ازجمله كلسيم، روي، سديم، فسفر، و بسياري عناصر مفيد ديگر است.

در واقع روغن‌هاي فرار و تركيبات تند و تيز موجود در  همان مواردي هستند كه خواص بي نظير آن را تشكيل مي‌دهند.

از مهم‌ترين خواص چاي زنجبيل مي‌توان به مواردي همچون كمك به كنترل سطح قند خون، كمك به از بين بردن استرس، كمك به بدن براي جذب مواد مغذي، كاهش درد معده، كاهش و كنترل سندرم مثانه تحريك پذير، كمك به كاهش وزن و كمك به بدن براي مبارزه با سلول‌هاي سرطاني اشاره كرد.

موارد ذكر شده تمام خاصيت‌هاي چاي زنجبيل نيست و كمك به بهبود هضم غذا، افزايش توليد شيره معده، محافظت در برابر آلزايمر، كمك به جلوگيري از التهاب راه‌هاي هوايي و تنفسي و بهبود التهابات، كاهش التهابات ناشي از آرتروز، كمك به از بين بردن درد‌هاي دوران قاعدگي در بانوان و از بين بردن استرس از فوايد بي نظير چاي زنجبيل محسوب مي‌شوند.

براي تهيه اين چاي به ۱ قاشق چايخوري ريشه زنجبيل رنده شده يا خرد شده، ۱ فنجان آب جوش، عسل و آبليمو احتياج داريد. ريشه زنجبيل را در فنجان يا ليوان قرار دهيد. آب جوش را اضافه كرده و اجازه دهيد به مدت ۵ تا ۱۰ دقيقه دم شود.

درخواست عجيب عروس از مهمانان در جشن عروسي!

۴۷ بازديد

يك عروس آمريكايي با پيشنهاد عجيب خود به مهمانان حاضر در جشن عروسي اش مورد انتقاد كاربران شبكه‌هاي اجتماعي قرار گرفت. اين عروس جوان كه هويتش اعلام نشده در مراسم عروسي خود از مهمانان خواسته بود كه با تلفن‌هاي همراه خود، عكس‌هاي مراسم عروسي را تهيه كنند. او هدف خود از اين درخواست را كاستن از هزينه‌هاي جشن عروسي اعلام كرد

ظريف: نام فخري‌زاده را آمريكا و اسرائيل به آژانس دادند

۷۱ بازديد

محمدجواد ظريف وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران امشب (دوشنبه) در صفحه اينستاگرامش با ارائه دو نمودار به تشريح كارزار ضد اطلاعاتي و جنگ رواني عليه ايران پرداخت و نوشت:

« سلام دوستان

با تسليت مجدد ترور وحشيانه دانشمند برجسته هسته‌اي كشور، شهيد دكتر محسن فخري زاده، اجازه مي‌خواهم نكته قابل توجهي را با شما در ميان گذارم.

همانگونه كه در خبر‌ها ديده‌ايد، اين روز‌ها بانيان و حاميان سياست شكست خورده فشار حداكثري عليه ملت دلاور ايران در تلاشند تا از واپسين روز‌هاي رژيم ترامپ براي ايجاد تشنج و نابود كردن فضاي ايجاد شده براي لغو تحريم‌هاي ظالمانه بهره گيرند.

سفر‌هاي سراسيمه پامپئو به منطقه، ملاقات سه جانبه در عربستان و بيانيه‌هاي نتانياهو همگي نشانگر اين توطئه است كه متأسفانه در روز جمعه در اقدام بزدلانه تروريستي و شهادت يكي از مديران برجسته كشور متبلور شد.

اما همزمان با اين اقدام تروريستي، كارزار ضداطلاعاتي و جنگ رواني هدايت شده از سوي همين محور اهريمني آغاز شد، به اين اميد واهي كه برنامه پليد پامپئو، نتانياهو و بن سلمان براي تشنج آفريني كامل شود.

در اولين خبر شهادت دكتر فخري زاده كه در رسانه‌هاي فارسي زبان منتشر شد، به دروغ ادعا شد كه «رسانه‌هاي اسرائيلي ادعا كرده بودند كه نام اين دانشمند از طريق ليست‌هاي سازمان ملل به دست موساد رسيده است.»

اين مطلب ١٨٠ درجه خلاف واقعيت است و نام دكتر فخري زاده توسط آمريكا و رژيم صهيونيستي در اواسط دهه ٨٠ شمسي به آژانس داده شد و در قطعنامه ١٧٤٧ مصوب ٤ فروردين ١٣٨٦ در فهرست تحريم شوراي امنيت قرار گرفت.

بررسي و تحليل كليد واژه‌هاي ده هزار توئيتي كه در چند ساعت اول پس از ترور در فضاي مجازي در اين زمينه منتشر شد، نشان مي‌دهد كه حدود ٧٩ درصد توئيت‌ها جهت‌گيري براي اختلاف افكني داخلي (مخالفت با برجام، همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و مذاكره) تدوين شده و تنها ٢١ درصد آن‌ها عليه آمران و عاملان اين جنايت وحشيانه بوده است.